VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Verze: duben 2021

Naše podmínky:

Zde nájdete důležité informace o nákupech u LASCANA powered by ABOUT YOU SE & Co. KG.

1. Uzavření smlouvy

Prezentace zboží v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale jedná se o nezávazný internetový informační katalog, který je pouhou výzvou k tomu, abyste zadávali závazné objednávky. Kliknutím na tlačítko „objednávka zavazující k platbě“ odesíláte závaznou objednávku na zboží v nákupním košíku, které nemůže zahrnovat žádnou změnu ani jinou odchylku od prezentovaného zboží. Potvrzení o přijetí objednávky je vystaveno ihned po odeslání objednávky a nepředstavuje přijetí smlouvy. Vaši objednávku můžeme buď odmítnout, nebo ji přijmout odesláním e-mailu s potvrzením objednávky eventuelně odesláním zboží do dvou dnů.

2. Pokyny k odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu.
Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky převezmete vy sami nebo vámi uvedená jiná osoba kromě přepravce.
Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo, telefon: 800 720 711, č. faxu +4940638569445, e-mail: zakaznickyservis@lascana- shop.cz) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, ale není to povinné.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačuje, když nám své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Následky odstoupení

Jestliže od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny zaplacené částky, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou zvýšených nákladů vzniklých v důsledku toho, že zvolíte jiný typ doručení než nejméně nákladný typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme informaci o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak, provedeme vrácení těchto prostředků stejnou platební metodou, kterou jste použili pro původní transakci; v každém případě vám v důsledku tohoto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení částky můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zpět zboží, nebo dokud nedodáte doklad o tom, že jste zboží zpět odeslali, podle toho, co nastane dřív.
Zboží jste povinni zaslat zpět nebo jej předat nám, případně společnosti PPL bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte, že od této smlouvy odstupujete. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.
Náklady spojené s vrácením zboží uhradíme my.
Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží, ke kterému dojde v důsledku jiné manipulace s ním, než jaká je nezbytná s ohledem na jeho povahu, vlastnosti a funkci.

Vzorový formulář pro odstoupení

Tento formulář vyplňte a vraťte, pouze pokud si přejete od smlouvy odstoupit, a to na adresu:

ABOUT YOU SE & Co. KG
Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo,
č. faxu +4940638569445,
e-mail: zakaznickyservis@lascana-shop.cz

3. Vyloučení / zánik práva na odstoupení od smlouvy:

Podle § 1837 českého občanského zákoníku (NOZ) je právo na odstoupení vyloučeno zejména u smluv o dodávce zboží, které (a) bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pouze pro jeho osobu nebo (b) které podléhá rychlé zkáze nebo (c) bylo dodáno v uzavřeném obalu, po dodání bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4. Dobrovolně poskytnuté právo na vrácení do 100 dnů od převzetí zboží:

Vedle výše zmíněného zákonného nároku na odstoupení od smlouvy vám dobrovolně poskytujeme záruku vrácení zboží po dobu 100 dnů od převzetí zboží. Smlouvu můžete zrušit i po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení tím, že nám zboží vrátíte do 100 dnů od převzetí (lhůta začíná dnem následujícím po doručení zboží), pokud je zboží v původním obalu, je úplné, není použité nebo poškozené a pokud se nejedná o zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Pro dodržení lhůty postačí včasné odeslání.

Smluvně sjednanou dobrovolnou zárukou vrácení nejsou dotčena vaše zákonná práva a nároky. Zejména můžete beze změn využít své zákonné právo na odstoupení a svá zákonná záruční práva.

5. Doprava

Dodání je v zásadě platné pouze v České republice. Obecně platí, že zasílání zajišťuje společnost PPL. Zboží je vydáváno v množství běžném pro domácnost a pouze koncovým spotřebitelům.

6. Záruka

6.1 Pokud má dodané zboží zjevné materiálové nebo výrobní vady, včetně poškození vzniklého při přepravě, podejte stížnost ohledně takového poškození buď u nás, nebo u zaměstnance PPL, který zboží doručuje, a to ihned po předání zboží. Pokud však stížnost nepodáte, nemá to žádný vliv na vaše zákonné nároky.

6.2 Zaručujeme vám, že zboží je v okamžiku, kdy je vám doručeno, bez vad. Zaručujeme vám zejména, že v okamžiku, kdy zboží převezmete:

 • a) má zboží vlastnosti, na kterých se strany dohodly, nebo (pokud dohody dosaženo nebylo) vlastnosti, které my nebo výrobce popisujeme nebo které očekáváte s ohledem na povahu zboží a na příslušnou reklamu;
 • b) zboží lze použít pro účely, které uvádíme, nebo pro účely, ke kterým je zboží takového druhu obvykle používáno;
 • c) zboží je poskytováno v odpovídajícím množství, velikosti nebo hmotnosti;
 • d) zboží odpovídá zákonným požadavkům.

Jestliže jsou závady zboží zjištěny do šesti měsíců od okamžiku, kdy jej obdržíte, má se za to, že zboží bylo vadné už v okamžiku, kdy vám bylo doručeno.

Není-li stanoveno jinak, můžete vadné zboží reklamovat do 24 měsíců od doručení. To neplatí pro:

 • a) vady spojené se slevou;
 • b) běžné opotřebení;
 • c) vady způsobené běžným užíváním nebo opotřebením a zjevné v okamžiku, kdy jste zboží převzali; nebo
 • d) případy vyloučené vzhledem k povaze zboží.

Vady spotřebního zboží (kosmetika, drogistické zboží apod.) můžete uplatnit do dvaceti čtyř (24) měsíců. Pokud je však na zboží uvedeno datum spotřeby, je záruční doba zkrácená a končí k datu uvedenému na obalu. Berete na vědomí, že pokud spolu se svou objednávkou obdržíte jakékoli dárky, nemůžete reklamovat jejich vady.

Nemůžete uplatnit nárok z důvodu nesprávného plnění, jestliže jste o vadě věděli před přijetím zboží nebo jestliže jste vadu způsobili sami.

6.3 Jestliže vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, můžete:

 • a) požadovat odstranění vady doručením nového zboží bez vady nebo chybějící části;
 • b) požadovat odstranění vady opravou;
 • c) získat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • d) odstoupit od smlouvy.

Při oznámení konkrétní vady jste povinni nás informovat o tom, kterou z výše uvedených možností jste zvolili, a to buď ihned nebo bez zbytečného odkladu.

Pokud si žádnou z výše zmíněných možností nezvlíte, uplatní se práva vyplývající z nepodstatného porušení – viz níže.

Vedle případů, kdy nejsme schopni dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, máte jako spotřebitel nárok na přiměřenou slevu také, pokud nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo pokud by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

6.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením, máte právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jestliže vadu včas neodstraníme nebo ji odstranit odmítneme, můžete uplatnit nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy; takto zvolenou možnost je pak možné změnit pouze s naším souhlasem.

6.5 Nárok na odstranění vady dodáním nové věci nebo výměnou její součásti můžete uplatnit i v případech, kdy je možné vadu odstranit, ale zboží není možné používat vzhledem k opakovanému výskytu vady po opravě nebo k velkému počtu vad. V takových případech smíte a můžete od smlouvy odstoupit.

Jestliže vadu neohlásíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji při řádné prohlídce a s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, soud vám práva z vadného nepřizná. Totéž platí i pro skrytou vadu, která nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu při prohlídce s vynaložením dostatečné péče zjistit mohli, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy vám bylo zboží doručeno.

6.6 Poskytnutím záruky na jakost se zavazujeme, že příslušné zboží bude způsobilé pro obvyklé účely nebo si zachová obvyklé vlastnosti.

Záruční doba běží ode dne, kdy je vám zboží dodáno. Jestliže vám zboží bylo podle smlouvy zasláno, běží záruční doba teprve ode dne odeslání zboží na určené místo. Jestliže má zakoupené zboží uvést do provozu jiná osoba než my, začíná záruční doba teprve dnem, kdy je zboží uvedeno do provozu, a to pod podmínkou, že příslušnou službu uvedení zboží do provozu objednáte nejpozději do tří týdnů po obdržení zboží a že poskytnete nezbytnou pomoc a součinnost potřebnou k provedení služby.

7. Náklady na dopravu

Vaše objednávka u společnosti LASCANA powered by ABOUT YOU SE & Co. KG je dopravována bezplatně.

8. Platba

Platbu je možné provést v zásadě prostřednictvím kreditní karty (Mastercard, Visa, Discover / Diners Club), PayPal, nebo je možné zaplatit při převzetí (dobírkou). Neposkytujeme slevy za rychlé zaplacení. Vyhrazujeme si právo nabídnout pro požadovanou dodávku pouze určité způsoby platby, např. pouze způsoby spojené s příslušným úvěrovým ratingem, abychom omezili naše úvěrová rizika.

Platby prostřednictvím služby PayPal

Platíte přímo prostřednictvím svého účtu PayPal. Po zadání objednávky budete přesměrováni na službu PayPal, kde odsouhlasíte cenu objednávky. Jakmile váš účet PayPal obdrží vaše schválení, přikročíme k odeslání – v souladu se lhůtou pro odeslání uvedenou u zboží. Po odeslání bude z vašeho účtu PayPal stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod. V případě zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pouze pro jeho osobu bude skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod., stržena z vašeho účtu PayPal ihned.

Platba kreditní kartou

Platíte okamžitě v průběhu objednávky zadáním údajů své kreditní karty. Po odeslání bude z vaší kreditní karty stržena skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod. V případě zboží upraveného podle přání zákazníka nebo pouze pro jeho osobu bude skutečná fakturovaná částka po odečtení případných slev, kuponů apod., stržena z vaší kreditní karty ihned.

Platba dobírkou

Platíte kurýrovi částku uvedenou na faktuře při doručení a převzetí zásilky.

V případě zrušení smlouvy v souladu s bodem 2 se vrácení peněz provádí bankovním převodem. K tomu potřebujeme informace o Vašem bankovním účtu (IBAN a BIC), které lze snadno a bezpečně uložit do zákazníckého účtu. Vyhrazujeme si právo vystavit dárkový poukaz v hodnotě vráceného zboží, pokud nebudou po opakovaných připomenutích zadány žádné informace o bankovním účtu.

9. Cena

Ceny jsou uvedeny v měně CZK a zahrnují DPH v zákonem stanovené výši.

10. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává naším majetkem až do zaplacení ceny v plné výši.

11. Elektornická komunikace

Souhlasíte s tím, že komunikace související s vaší smlouvou může probíhat elektronicky.

12. Mimosoudní řešení sporů

Své stížnosti můžete adresovat příslušným orgánům veřejné správy, které jsou pověřeny ochranou spotřebitelů, například České obchodní inspekci. Můžete také využít postupy mimosoudního řešení sporů České obchodní inspekce, které jsou popsány zde, nebo online platformy pro alternativní řešení sporů nabízené Evropskou komisí na jedné z online platforem, které jsou dostupné skrze následující odkaz http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Vyloučení odpovědnosti za odkazy třetích osob

Na našich stránkách používáme odkazy vedoucí na jiné internetové stránky. U všech těchto odkazů platí: Výslovně uvádíme, že nemáme žádný vliv na styl a obsah odkazovaných stránek. Tímto se tedy výslovně distancujeme od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách jiných osob a nepřijímáme tento obsah za vlastní. Toto prohlášení platí pro všechny zobrazované odkazy a pro veškerý obsah stránek, na něž odkazy vedou.

14. Jazyk smlouvy / uložení textu objednávky

Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Text objednávky u nás není uložen a po dokončení procesu objednávky k němu již nelze získat přístup. Text své objednávky si ale ihned po jejím odeslání můžete vytisknout.

15. Práva k fotografiím

Veškerá práva k fotografiím patří společnosti ABOUT YOU SE & Co. KG. Jejich užití bez výslovného předchozího souhlasu není dovoleno.

16. Informace o prodávajícím

ABOUT YOU SE & Co. KG
Domstraße 10
20095 Hamburg
Německo

Registrace: Okresní soud Hamburg
Zápis po číslem: HRA 126781
DIČ: CZ685440745

Právní zastoupení:
ABOUT YOU Verwaltungs SE
Registrace: Okresní soud Hamburg
Zápis pod číslem: HRB 171601
Představenstvo: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese
Předseda dozorčí rady: Sebastian Klauke